کامپیوتر چینی

تولید اولین رایانه کاملا بومی در چین

lightbox
#