آیا آمریکا قادر به جنگ در ۴ جبهه از جمله با چین است؟

  • ۱۴۰۰-۰۴-۲۸