اتاق فکر اسرائیلی

اتاق فکر اسرائیلی: مرکز قدرت اقتصادی جهان به سمت شرق با محوریت چین در حال انتقال است

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۷