ادامه رقابت چین و آمریکا در فضا؛ احداث ایستگاه فضایی چین در ماه تا سال ۲۰۲۷

  • ۱۴۰۰-۱۲-۲۳