ارسال فناوری‌های حساس نظامی به چین توسط شرکت آمریکایی

ارسال فناوری‌های حساس نظامی به چین توسط شرکت آمریکایی

  • ۱۴۰۰-۰۲-۱۵