جزایر غیرمسکونی سنکاکو

استراتژی دوجانبه چین از هوا و دریا برای جنگ فرسایشی علیه ژاپن در جزایر مورد مناقشه

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۳