تحریم چین

اضافه شدن دو شرکت فناوری و نفتی چینی به لیست سیاه آمریکا

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۰