صنعتی نظامی چین

امضاء قرارداد همکاری بین دو غول صنعتی – نظامی چین

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۷