دیپلماسی واکسن کرونا چین

با تأخیر در برنامه واکسیناسیون داخلی، چین به دنبال دیپلماسی واکسن کرونا است

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲