چین ابرقدرت بخش صنعتی

برنامه چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت جهانی در ۸ بخش صنعتی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۶