خودکفایی در عرصه فناوری چین

برنامه چین برای مشارکت دولتی-خصوصی جهت خودکفایی در عرصه فناوری

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۱