تلاش چین برای خودکفایی فناوری همزمان با استراتژی هند- پاسیفیک آمریکا

  • ۱۴۰۱-۰۷-۰۲