توسعه بَسپارهای حافظه‌دار برای دستگاه‌های پزشکی با کمک چاپ چهاربعدی

  • ۱۴۰۲-۰۹-۰۶