توسعه تسلیحاتی چین

چین همچنان درگیر مشکلات فنی برای توسعه تسلیحاتی

  • ۱۴۰۰-۰۴-۲۷