جو بایدن چین

جو بایدن دستور بررسی وابستگی زنجیره تأمین صنایع پیشرفته آمریکا به خارج از کشور را صادر کرد

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۹