ربات در راه اندازی خطوط انتقال نیرو جانشین انسان شد

  • ۱۴۰۱-۰۹-۰۱