راکت انداز PCL-191

رویت راکت انداز جدید در ارتش چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۲