ساخت رادار ضد رادارگریز بسیار کوچک توسط محققین چینی

  • ۱۴۰۱-۱۰-۲۷