فشار پنتاگون بر شرکت‌های دفاعی برای محدودیت استفاده از تجهیزات چینی

  • ۱۴۰۱-۱۲-۱۸