فناوری چاپ ۳ بعدی به هواپیماهای جنگنده چین رسید

  • ۱۴۰۲-۰۳-۱۷