همکاری‌ علمی و فناوری با چین بر اساس اولویت‌های عربستان سعودی

  • ۱۴۰۲-۰۵-۲۱