قدرت نظامی چین

 واشنگتن باید از نقاط ضعف بزرگ نظامی چین استفاده کند

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۸