آمریکا و چین

 ویروس کرونا باعث وابستگی بیشتر اقتصاد آمریکا به چین شد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۵