پیوستن ماهواره چینی به «تلسکوپ رادیویی» با مساحت ۳۰ برابر زمین

  • ۱۴۰۱-۰۴-۲۹