رگلاتوری اقتصاد دیجیتال

چین با وضع قوانین جدید به دنبال رگلاتوری اقتصاد دیجیتال طی پنج سال آینده است

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۳