پرتاب ماهواره

چین در سال جاری بیشتر از آمریکا ماهواره به فضا پرتاب کرد

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۳