سرمایه‌گذاری چین در بخش فناوری اسرائیل

کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری چین در بخش فناوری اسرائیل پس از یک دهه رشد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۳