شهر نشینی

کاهش تمرکز در شهرهای بزرگ، برنامه جدید دولت چین

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۳