سامانه ضدهوایی چینی

یک سامانه ضد هوایی جدید چینی برای صادرات

  • ۱۳۹۹-۱۲-۲۱