سرکشی از تأسیسات برقی در استان کوهستانی چین با استفاده از ربات

  • ۱۴۰۲-۰۹-۲۰